เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Mosquito เชื้อมรณะ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวงจรชีวิตยุง และสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมในการป้องกัน และกำจัดยุงได้อย่างสร้างสรรค์
- เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของยุง และสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล กำจัด ตัดวงจร และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้


Week11


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11 : นักเรียนสามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
11
21 - 25
.. 57

โจทย์ :
- การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
- นิทรรศการโครงงาน
- การแสดง
Key Question
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงงานเรื่อง Mosquito เชื้อมรณะ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผย แพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
-
 Wall Thinking ติดชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Show and Share  นำเสนอการประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง/กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้และออกแบบวางแผนการนำเสนอผลงาน)
- ผู้ปกครอง (ดูงานและตั้งคำถามเกี่ยวกับงานที่นักเรียนนำเสนอ)
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต


                           วันจันทร์  -    วันพุธ                             
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาผ่านมาเกี่ยวกับ โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะโดยผ่านเครื่องมือคิด (Round Rubin)
ใช้
นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ
                                        วันพฤหัสบดี                             
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด (Show and Share)

ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียน Mind  Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
                                  วันศุกร์                                            
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากการโครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ
นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะในครั้งนี้
ใช้
- นักเรียนนำเสนอสรุปโครงงาน
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอการประเมินตนเอง  ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน


ชิ้นงาน
- Mind Mapping หลังการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ ให้ผู้อื่นเข้าใจ (Round Rubin)
- การวางแผนการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
- ละครสรุปโครงงาน
- นำเสนอสรุปโครงงาน
(Show and Share)


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ โครงงาน Mosquito เชื้อมรณะ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มองเห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การคิดจิตนาการในกาสร้างชิ้นงานต่างๆอย่างสร้างสรรค์

ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนในรูปแบบนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆที่น่าสนใจ
- เป็นผู้ฟังที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้ยินได้ฟังและจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบ                      
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 11
    สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Q.1/2557 แล้ว นักเรียนได้ออกแบบกิจกรรมนำเสนอร่วมกันว่าควรจัดเป็นนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ในสิ่งที่ทุกคนศึกษาและทำการทดลองกันมาตลอดทั้ง Q.1 นี้
    มีละครที่สนุกและให้ความรู้แก่ผู้อื่นด้วย พี่มายด์จึงเสนอตัวเองในการเขียนบทละคร และเป็นผู้ดูแลในการซ้อมละครให้เพื่อนๆ พี่ใยบัวเสนอน่าจะแบ่งหน้าที่กันทำงานค่ะ จะมีสองกลุ่มคือ นักแสดงและผู้ดูแลนิทรรศการทุกคนเห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนทั้งสอง โดยได้เสนอตัวเองเพื่อรับหน้าที่ต่างๆ ใครถนัดการแสดงอยู่ละคร ใครถนัดการนำเสนออยู่ฝ่ายนิทรรศการ จำนวนคนได้แบ่งตามความเหมาะสมคือบอร์ดโครงงาน 7 คน อุปกรณ์ดักจับยุงและลูกน้ำ 7 คน และนักแสดง 11 คน เนื่องจากพี่มายด์เสนอตัวเองรับหน้าที่บอร์ดโครงงานนักแสดงจึงต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันใหม่ว่าในวันจริงพี่มายด์มาพูดให้ไม่ได้พี่นุ่นจึงอาสาเป็นผู้ดำเนินเรื่องต่อ แต่ละครที่ซ้อมมามาปัญหานักแสดงไม่เหมาะสมหับบทที่ได้รับจึงทำให้การซ้อมมีปัญหา ได้พูดคุยกันหลายครั้งจนแก้ไขปัญหาได้ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มทีอย่างให้ผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่บ้านด้วย ส่วนด้านโครงงานสมุนไพรไล่ยุงก็มีปัญหาคืออุปกรณ์การนำเสนอไม่ครบ แก้ไขโดยการเตรียมมาหลายครั้ง และแบ่งปั้นในบางอุปกรณ์ เช่นกลุ่มของพี่เอสเตรียมเปลือกมะกรูดมาหลายวันจึงเน่าเลยของแบ่งจากกลุ่มพี่กัณฑ์แทน ทางด้านอุปกรณ์ดักจับยุงและลูกน้ำเองก็มีปัญหา กลุ่มของพี่ออโต้ต้องทำอุปกรณ์ดักจับลูกน้ำซึ่งต้องใช้ขวดที่มีสีทึบแต่หาอุปกรณ์ไม่ได้ได้ขวดใส่แทนทั้งกลุ่มช่วยกันคิด จนมีวธีแก้ไขร่วมกันคือติดเทปกาวสีดำเพื่อทำให้ขวดใส่กลายเป็นสีดำลูกน้ำจะได้เข้ามาอยู่ในกับดัก และกลุ่มของพี่คิมเองก็มีปัญหาปากขวดมีขนาดเล็กต้องใส่ทั้งน้ำร้อน น้ำตาลทรายแดง ยีสต์ และผ้าสีดำ จึงใส่อยากมากพี่ๆแก้ไข้โดยการละลายน้ำตาลกับยีสต์ด้วยน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยใส่ในขวดที่ใส่ผ้าแล้ว
    ในวันพฤหัสบดีเป็นครั้งแรกที่พี่ๆป.4 ต้องสรุปองค์ความรู้ให้กับพี่ป.5 และพี่ป.6 จึงตื่นเต้นและไม่มั่นใจในการพูดมาก หลายคนพูดติดๆขัดๆ แต่ทุกคนก็ต้องใจและสามารถนำเสนอทุกอย่างจนแล้วเสร็จเมื่อมาถึงวันศุกร์ผู้ชมเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเองพี่ๆบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลย สนุกมาก และมีความสุขที่ได้แสดงให้ผู้ปกครองดู ผู้ปกครองเองก็ได้สะท้อนพี่ๆทุกคนมาว่ามีความตั้งกันทุกคน ผู้ปกครองถามอะไรตอบได้หมดเพราะเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา พี่ๆป.4 ได้สะท้อนตัวเองเช่นกันว่าเพื่อนๆตั้งใจมาก อาจจะเพิ่มเติมที่เสียงดังฟังชัดขึ้นจะดีมาก

    ตอบลบ