เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Mosquito เชื้อมรณะ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวงจรชีวิตยุง และสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมในการป้องกัน และกำจัดยุงได้อย่างสร้างสรรค์
- เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของยุง และสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล กำจัด ตัดวงจร และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้


Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 6 : นักเรียนเข้าใจ และสามารถหาวิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆที่มาจากพาหะนำโรค เช่น  แมลงหวี่ แมลงวัน เหา และอื่น

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6
16 - 20
มิ.ย. 57
โจทย์ : เชื้อโรคที่มาจากยุง และพาหะนำโรคต่างๆ
Key Questions
- เชื้อไวรัสจากยุงส่งผลสู่ระบบร่างกายส่วนไหนบ้าง และส่งผลอย่างไร?
- เชื้อโรคจากยุงมีผลต่อร่างกายของสัตว์อย่างไร?
- พาหะอย่างอื่นเช่นแมลงวัน แมงหวี่ เหา มัด ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
-  Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง/กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้และออกแบบวางแผนสร้างอุปกรณ์จับยุง)
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
                                        วันจันทร์                              
ชง  ครูนำคลิปวีดีโอการ์ตูนนิเมชั่น เรื่องรู้ทันโรคจากยุง มาให้นักเรียนดู แล้วกระตุ้นด้วยคำถามต่อหลังจากดูเสร็จดังนี้
-      นักเรียนเห็นอะไรบ้าง
-      ดูแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร และคิดเห็นอย่างไร
-      นักเรียนเห็นปัญหาอะไรบ้างจากเรื่อง และมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
เชื่อม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้ นักเรียนวาดภาพโครงสร้างของยุงแต่ละกลุ่มลงในสมุด
                               วันอังคาร  - วันพุธ                               ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถามดังนี้
- เชื้อไวรัสจากยุงส่งผลสู่ระบบร่างกายส่วนไหนบ้าง และส่งผลอย่างไร?
- เชื้อโรคจากยุงมีผลต่อร่างกายของสัตว์อย่างไร?
- พาหะอย่างอื่นเช่นแมลงวัน แมงหวี่ เหา มัด ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร?
จากนั้นนักเรียนทุกคนช่วยกันหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เชื่อม ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ศึกษามาร่วมกันแล้วช่วยกันจัดหมวดหมู่ของเชื้อโรคต่างๆที่นักเรียนหาข้อมูลมาได้ที่เกิดจากยุง และสัตว์ที่เป็นพาหะชนิดอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือคิด
(Blackboard Share)
ใช้
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเป็น  Mind Mapping
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน และเพิ่มเติมชิ้นงานของร่วมกัน
                                         วันพฤหัสบดี                         
ชง  ครูเปิดวงสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกันในประเด็นดังนี้
วิธีการดูแลตัวเอง และป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะชนิดต่างๆ
เชื่อม นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็นต่างๆทีละประเด็น ส่วนครูช่วยเขียนสาระสำคัญบนกระดานจากที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนร่วมกัน
ใช้ นักเรียนป้ายเตือนและแนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาจากพาหะต่างๆ
                                               วันศุกร์                            
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
- ป้ายเตือนและแนะนำวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาจากพาหะต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
- นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่มาจากยุงเป็นชิ้นงานที่หลากหลาย
- กำจัดเหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- สะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ความรู้ : นักเรียนเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่มาจากพาหะนำโรค และคิดหาวิธีเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆได้ ตลอดจนแนะนำให้ผู้อื่นมีความเข้าใจร่วมกัน
ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆได้
- เคารพสิทธิซึ่งกันในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
ทักษะการคิด
- สามารถคิดเชื่อมโยงพาหะต่างๆที่ทำให้เกิดโรคกับคนได้
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการสิ่งที่ได้รับฟังมาถ่ายทอดเป็นความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สามารถอธิบายที่มาของโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคต่างๆ และวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ :
- คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- อดทนในการร่วมทำชิ้นงานและกิจกรรมจนเสร็จ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ได้ดูและข้อมูลที่ศึกษาด้วยตนเองได้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 6
    ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์นอกเนื่องจากยุง พี่ๆป.4 นึกไม่ถึงว่าสัตว์ต่างๆรอบตัวของตัวเองนั้นสามารถนำเชื้อโรคมาสู่ตัวเราได้ทั้งหมด จากที่ทุกคนได้สืบค้นมาครั้งแรกหาสัตว์ที่เป็นพาหะได้น้อยมากประมาณ 10 ชนิดที่ใกล้ตัวจริงๆ เมื่อได้ข้อมูลเสร็จสรุปข้อมูลเป็นชิ้นงาน แต่จากการค้นหารอบที่ 2 ทุกคนได้เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันผลปรากฏว่ามีสัตว์ที่เป็นพาหะเยอะเต็มไปหมดเกือบเท่ากับจำนวนคน เช่น เหาที่ผู้หญิงทุกคนเคยเป็นบางคนก็ยังเป็นอยู่ ซึ่งก็นำโรคไข้รางสาดใหญ่ แมวที่ทุกคนชอบเลี้ยงเป็นพาหะนำโรคหิดหรือพิษสุนัขบ้า มีสองคนที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้คือพี่วิว ตอนแรกพี่วิวขอหาข้อมูลของมด และพี่ภูพานขอหาข้อมูลของแมงมุม จึงของข้อมูลซ้ำกับเพื่อนๆแต่ครูก็เห็นความพยายามในการหาข้อมูลของพี่ทั้งสองโดยใช้เวลาหานนานแล้วจึงเพื่อนเริ่มทำชิ้นงานจากข้อมูลที่ได้มาแล้วแต่ทั้งสองยังคงมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ครูฝนจึงให้พี่ทั้งสองแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้พี่ภูพานแก้ไขโดยการหาข้อมูลสัตว์ชนิดใหม่ ส่วนพี่วิวขอดูงานชนิดสัตว์อีกครั้งแล้วเลือกเพื่อไปหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลสุดท้ายทั้งสองก็ได้ข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาสร้างเป็นชิ้นงานเพื่อท้ายทอดข้อมูลให้ผู้อ่านโดยผ่านนิทานช่องตามความเหมาะสม เมื่อทุกคนทำนิทานเสร็จครูได้นำชิ้นงานของแต่ละคนเพื่อแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมชิ้นงานร่วมกัน จากนั้นทุกคนนำชิ้นงานไปปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อนำนิทานที่เสร็จสมบูรณ์นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละคนทุกสนุกและได้ความรู้ เมื่อทุกคนฟังนิทานสนุกเสร็จไดด้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งสัปดาห์ร่วมกันก็ทำสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ตามความชอบและถนัดของตนเอง

    ตอบลบ