เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Mosquito เชื้อมรณะ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวงจรชีวิตยุง และสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมในการป้องกัน และกำจัดยุงได้อย่างสร้างสรรค์
- เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของยุง และสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล กำจัด ตัดวงจร และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้


Week 3


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3 : สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome

3
26-30
..
2557
โจทย์ กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
คำถาม
- นักเรียนจะตั้งชื่อโครงานอย่างไรจึงจะน่าสนใจและเกิดการอยากเรียนรู้?
- สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง?
- คำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง?
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร?
- วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานก่อนเรียนมีอะไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Card and Chart เขียนสิ่งที่รู้แล้ว/คำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Place mats สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม/กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่ม)
- บรรยากาศภายในชั้นเรียนวันจันทร์ - วันอังคาร
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร ”
เชื่อม นักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน และดึงกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเสนอมา โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้ นักเรียนแบ่งกลุ่มกันรับผิดชอบงานในแต่ละสัปดาห์เพื่อสร้างเป็นปฏิทินของห้อง
วันพุธ - วันพฤหัสบดี
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานก่อนเรียนมีอะไรบ้าง”
เชื่อม นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันโดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้
- นักเรียนสรุปคาวมเข้าใจก่อนเรียนเป็น Mind Mapping
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน และเพิ่มเติมซึ่งกันและกัน
ชิ้นงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
ภาระงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้ : นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งออกแบบแผนการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ :ทักษะชีวิต
-
ทำชิ้นงานและจัดมุมต่างๆตกแต่งห้องเรียนได้
- การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
-
เคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ออกแบบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
- เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิด
-
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลปฏิทินที่แต่ละกลุ่มทำรวมเป็นปฏิทินห้องได้
-
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :- คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น