เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Mosquito เชื้อมรณะ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวงจรชีวิตยุง และสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมในการป้องกัน และกำจัดยุงได้อย่างสร้างสรรค์
- เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของยุง และสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะนำโรค รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล กำจัด ตัดวงจร และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้


Week 2


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2 : สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2
19-23
..
2557
โจทย์ กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
คำถาม
- นักเรียนจะตั้งชื่อโครงานอย่างไรจึงจะน่าสนใจและเกิดการอยากเรียนรู้?
- สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง?
- คำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง?
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร?
- วามเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานก่อนเรียนมีอะไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Card and Chart เขียนสิ่งที่รู้แล้ว/คำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard Share แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Place mats สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ครู (ผู้สร้างการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม/กระตุ้นการคิดด้วยคำถาม)
- นักเรียน (ผู้ร่วมเรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่ม)
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน


วันจันทร์
ชง ครูทบทวนความเข้าใจในชั่วโมงที่ผ่านมา และชื่อโครงานที่ทุกคนไปตั้งเป็นการบ้าน โดยใช้คำถาม “นักเรียนจะตั้งชื่อโครงานอย่างไรจึงจะน่าสนใจและเกิดการอยากเรียนรู้”
เชื่อม
- นักเรียนระดมความคิดร่วมกันเพื่อตั้งชื่อโครงานเป็นกลุ่มย่อยก่อนโดยใช้เครื่องมือคิด (Place mats)
- นักเรียนนำเสนอชื่อโครงงานพร้อมเหตุผลที่ละกลุ่ม และช่วยกันขมวดคำอีกทีโดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้ นักเรียนแบ่งกลุ่มทำป้ายชื่อโครงงาน,จัดมุม,และตกแต่งชั้นเรียน
วันอังคาร
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “สิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง ”
เชื่อม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้ นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว และตกแต่งให้สวยงาม
ชง ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “คำถามที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับยุงมีอะไรบ้าง ”
เชื่อม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard Share)
ใช้ นักเรียนเขียนคำถามสิ่งที่อยากรู้ และตกแต่งให้สวยงาม(ภาพต้องสื่อกับคำ/ประโยคที่เขียน)
วันพุธ-วันศุกร์
ชง ครูและนักเรียนทบทวนคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันก่อนกระตุ้นด้วยคำถามต่อ “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากรู้”
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแบ่งเป็น 6 กลุ่มเพื่อพูดคุยและร่วมวางแผนการเรียนรู้จากคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนช่วยกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 10 สัปดาห์
ใช้
- นักเรียนนำเสนอปฏิทินรายสัปดาห์ที่ละกลุ่ม
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเสนอแนะกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างปฏิทินร่วมกันอีกครั้ง

ชิ้นงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
ภาระงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2-3
ความรู้ : นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งออกแบบแผนการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ
ทักษะ :ทักษะชีวิต
-
ทำชิ้นงานและจัดมุมต่างๆตกแต่งห้องเรียนได้
- การสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
-
เคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ออกแบบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
- เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิด
-
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถสังเคราะห์ข้อมูลปฏิทินที่แต่ละกลุ่มทำรวมเป็นปฏิทินห้องได้
-
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :- คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง

Mind Mapping ก่อนเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น